قیمت فلزات

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
انس جهانی طلا 109,467,550 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
انس جهانی نقره 1,313,147 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
پوند برنز 95,038 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند برنج 108,367 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند روی 60,500 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند کبالت 880,840 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند قلع 589,931 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند نیکل 513,379 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند مس 213,430 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
پوند آلومینیوم 58,530 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
انس جهانی سرب 55,806 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۰
انس جهانی پلاتینیوم 51,633,450 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
انس جهانی پالادیوم 70,583,100 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
انس جهانی ایریدیوم 353,495,000 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
انس جهانی رودیوم 243,390,000 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
انس جهانی روتنیوم 43,462,500 تومان 0.489% ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱
بستن